Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > SPŠ

SPŠ

Základní informace o Spolku přátel školy při 4. základní škole, z.s.

Spolek přátel školy při 4. základní škole, z.s. (dále jen SPŠ) je nástupnickým spolkem "Sdružení rodičů při 4. Základní škole", pobočného spolku, který je v současné době v likvidaci. Finanční zůstatek a majetek sdružení bude po vypořádání likvidace převeden na nástupnický spolek.

SPŠ je dobrovolné sdružení rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků a občanů se zájmem o výchovu dětí a práci školy, založený podle zákona č. 89/2012 Sb., SPŠ je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti. Spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi.

Účelem SPŠ je rozvoj spolupráce mezi 4. základní školou v Chebu (dále jen ZŠ) a členy tohoto spolku. Spolupráce mezi uvedenými subjekty směřuje především k lepšímu naplňování poslání ZŠ (tj. k vzdělávání a výchově jejich žáků). Činnost SPŠ je zaměřena na spolupráci při vzdělávání a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí i na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Při této své činnosti seznamuje rodiče s cíli a úkoly ZŠ a problematikou jejich dosažení, seznamuje vedení ZŠ s náměty i připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování, přispívá ZŠ dobrovolnou pomocí svých členů i materiálovými a finančními prostředky k zajištění činnosti ZŠ a zlepšování školního prostředí, pomáhá podporovat rozvoj kvality výuky a výchovy.

Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku. Členství v spolku vzniká rodičům a zákonným zástupcům žáků ZŠ okamžikem zaplacení členského příspěvku. Jiné osoby se stávají členy spolku podáním písemné přihlášky výboru a zaplacením členského příspěvku.

Orgány SPŠ jsou tříčlenný výbor, tříčlenná revizní komise a shromáždění volených zástupců tříd.

Příjmy SPŠ tvoří především členské příspěvky, dary a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

Výši ročního členského příspěvku, který je hrazen členem v závislosti na počtu dětí studujících ve škole, (první dítě 200,- a každý další sourozenec 100,-) schvaluje shromáždění zástupců tříd.

Datová schránka: uwsr4hr