Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Výdej stravy ve ŠJ: v době 11:45 – 14:00 dodržujte čas výdeje obědů!

 1. Strávník se ke stravování přihlásí v kanceláři školní jídelny minimálně den předem do 14 hodin a to předložením dokladu o zaplacení stravného.
 2. Strávník platící inkasem či trvalým příkazem je automaticky přihlášen na následující měsíc i na další školní rok. Z těchto důvodů je nutno nahlásit v kanceláři ŠJ zájem o ukončení stravování v ŠJ nebo další změny údajů (tel. číslo, adresa, číslo účtu).
 3. Strávník platící složenkou dostane v kanceláři ŠJ pouze vzor a podle kterého si vyplní poštovní poukázky typu A. Po zaplacení přinese doklad (útržek) nejpozději do konce každého měsíce, aby byl přihlášen na měsíc následující.
 4. V době nemoci má strávník nárok na vyzvednutí oběda pouze první den, strava na ostatní dny se odhlašuje a to nejpozději v první den nemoci do 14hodin.
 5. Při vstupu do jídelny žáci sundávají pokrývku hlavy, dbají na čistotu rukou a celkovou úpravu zevnějšku. Tašky, batohy i svršky odkládají v šatně na věšák nebo na lavičky. Cenné věci (mobil, peněženka) si ponechávají u sebe, škola za případnou ztrátu těchto věcí nenese odpovědnost.
 6. Stravování je organizováno formou samoobsluhy. Každý strávník se zařadí do fronty a ukázněně bez předbíhání vyčká výdeje oběda. Při stravování jsou všichni povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými pravidly stolování. Po jídle odnese podnos s nádobím na určené místo. Žádné nádobí se nesmí z jídelny odnášet. Dojde-li k rozlití pokrmu na podlahu, oznámí žák tuto skutečnost dozoru nebo paní kuchařce. Dojde-li k úrazu, ohlásí dozorující osoba toto vedoucí ŠJ. Ovoce, které si strávník odnáší z jídelny, nebude nikde v okolí pohazovat!
 7. Žáci neobsazují stoly vyhrazené učitelům, školní družiny se stravují spolu s paní vychovatelkou u stolů pro ně vyhrazených.
 8. Technické a hygienické závady se hlásí v kanceláři ŠJ.
 9. Všichni strávníci jsou povinni respektovat pokyny pedagogického dozoru, který dohlíží na kázeň, pořádek a slušné chování žáků během stravování
 10. Porušování tohoto řádu může vést k vyloučení žáka ze školního stravování. (§ 165, odst. 2, písmeno i, zákon 561/2014Sb – školský zákon)

Příloha č. 1

Organizační pokyny k objednávání, odhlašování a úhradě stravování

V souladu s § 164 a 166 zákona č.561/2004Sb., (školský zákon), v platném znění, a § 5 vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., se určuje finanční limit potravin dle věkové skupiny strávníků. Do jednotlivých skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle věkových skupin. V případě onemocnění strávníka lze vydat první den nemoci oběd do přenosných nádob. Po dobu nemoci není nárok na stravování ve školní jídelně. V době nepřítomnosti, z jakéhokoliv důvodu, je povinnost obědy vždy odhlásit. Každý nový školní rok je strávník, který platí převodem z účtu či inkasem automaticky přihlášen ke stravování od prvního školního dne. Pro odhlášení stravování v novém školním roce je nutné, osobně nebo telefonicky stravování odhlásit v posledním týdnu před začátkem nového školního roku. Strávník je povinen nahlásit v kanceláři ŠJ každou změnu účtu, adresy, tel. spojení i zájem o ukončení stravování v ŠJ. Každý strávník si musí zakoupit bezkontaktní čip. Čip platí po celou dobu školní docházky. Cena čipu je 117 Kč, při ztrátě nebo poškození je potřeba opět koupit čip nový.

Příloha č. 2

Úhrada stravného

Doporučená platba:

 • INKASEM –číslo účtu 1934331/ 0100 Inkasní platba probíhá vždy kolem 15. dni v měsíci na následující měsíc, strávník je automaticky přihlášený na další měsíc i nový školní rok. Na Vašem účtu se nastaví pouze souhlas s inkasem a limit – doporučeno 800 Kč
 • Bankovním převodem na účet školní jídelny-číslo účtu: 1934331/0100
 • Způsob platby - trvalý příkaz nebo jednorázový příkaz měsíčně. Částka (dle věkové skupiny a finančního limitu) by měla být vždy uhrazena nejdéle k 25. dni na měsíc následující. Vždy musí být uveden variabilní symbol. U sourozenců musí být příkaz zaveden na každé dítě samostatně. Platba se musí na letní prázdniny přerušit. Po doručení částky stravného bude mít strávník automaticky obědy přihlášené na následující období.

Odhlášení obědů

Odhlášení obědů je možné telefonicky v době od 8:00 - 14:00 hodin pro následující den, osobně od 11:45 – 14:00 hod, nebo na www.strava.cz. Peníze za odhlášené obědy zůstávají strávníkovi na kontě a v dalším měsíci budou odečteny. Telefon: +420 354 434 127 / mob. +420 778 428 612.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Obědy na svátky, prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při placení bankovním převodem bude vyúčtování prováděno na požádání až po uplynutí školního roku, proto je důležité oznamovat každou změnu účtu v kanceláři ŠJ. Ostatní přeplatky se převádějí do nového školního roku. Po ukončení školní docházky na naší škole se stravné vrací na účet plátce.

Internetové objednávání, odhlašování a výběr jídel

Strávník obdrží ve školní jídelně číslo zařízení a webovou adresu pro přihlášení na internetu, uživatelské jméno a heslo. Od následujícího dne po registraci, lze objednávat odhlašovat a vybírat jídla na adrese www.strava.cz. Pokud na kontě není dostatečný kredit, objednávání přes internet není možné. Každý zaregistrovaný strávník má automaticky objednaný oběd č. I. Výběr obědu č. II. je možný tři pracovní dny předem a to pouze strávníka, kterému je v daném školním roce 11 let. Odhlášení obědů lze provést den předem do 14 hodin.

V Chebu dne: 1.5.2019 Ing. Miroslav Kříž
ředitel školy